سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نوشاد کشاورزی – دانشجوی ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه پیام نور تهران شمال
امین فلامکی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:
خاکها علیرغم مقاومت فشاری خوب درکشش دارای عملکردی ضعیف هستند برای جبران این ضعف استفاده ازمسلح کننده ها درسازه های خاکی ضروریست این مقاله به بررسی عملکرد لرزه ای وهیدرودینامیک سواحل تقویت شده با الیاف ژئوتکستایل درسه عمق متفاوت پرداخته ا ست باتوجه به ارزش سواحل ازبعدتفریحی اجتماعی واقتصادی وهمچنین ممتدبودن سواحل ایران و نیاز به تقویت ظرفیت باربری خاک سواحل پرداختن به این مهم ضروری است دقت نظردرپژوهش و مطالعات گذشتگان نیز نشان میدهد که تمرکز کمتری برروی استفاده همزمان ازمصالح ژئوسننتیک و تاثیر امواج دریا برروی سواحل صورت گرفته است واین مقوله نیز درجای خود براهمیت و ضرورت تحقیق حاضر اشاره دارد درپژوهش پیشرو با فرض ماسه ای بودن خاک سواحل کشورازسه تیپ خاک مطابق ایین نامه ۲۸۰۰ استفاده شدوبادرنظرگرفتن رکورد سه زلزله السنترو، طبس ، منجیل درسه مدل هندسی به وسیله نرم افزار ANSYS بادوروش الف و ب که درروش الف بین لایه مذکور وخاک ساحل یک المان تماسی باضریب اصطکاک ۰/۳ وجود دارد و درروش ب بین لایه ژئوتکستایل و خاک تماس کامل برقراراست یعنی گره های خاک و لایه مشترک می باشد بصورت دوبعدی انالیز انجام شده است تااثرلایه ژئوتکستایل بررویسواحل مشخص شود برطبق بررسی انجام شده هنگامی که لایه برروی ساحل قراردارد تاثیر آن درکاهش تنشهای فشاری سواحل قابل ملاحظه ومناسبتر اززمانی است که لایه دراعماق ساحل قرارمیگیرد