سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد عطائی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
فرج الله زمانی – شرکت مهندسین مشاور کانی کاوان شرق

چکیده:

معدن سنگ آهن چادرملو تجهیز شده و از سال ۱۳۷۶ مورد بهره برداری قرار گرفته است. در حال حاضر ساعتهای قابل توجهی از عمر مفید تعدادی از ماشین آلات بارگیری موجود باقیمانده است. در این مطالعه در ابتدا شرایط فعلی ماشی نآلات بارگیری از نظر ظرفیت کاری مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور داد ههای عملیاتی- تاریخی این ماشینها برای یک دوره یک ساله جمع آوری و سپس این اطلاعات پردازش شده است. مطالعات نشان داده است که م یتوان بهره وری شاولها را تا حدود ۹۳ درصد افزایش داد. در این خصوص تامین به هنگام قطعات یدکی از اهمیت ویژ های برخوردار است. تناسب هندسی ماشین آلات بارگیری با شاخ صهای هندسی معدن در آحاد مختلف عملیاتی و ماشین آلات نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان داده است که ماشی نآلات بارگیری مشکل عمد های از این لحاظ ندارند. با توجه به برنامه تولید هفده سال باقیمانده از عمر معدن و بررسی عملکرد آنها در دوره مطالعه، تعداد ماشین آلات بارگیری در سالهای آتی پیش بینی شده است.