سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عفتی – آارشناس ارشد سازه- دانشگاه علوم وفنون مازندران
میراحمد لشته نشایی – استادیار گروه عمران – دانشکده فنی- دانشگاه گیلان
مرتضی اسکندری – استادیار گروه عمران- دانشگاه علوم وفنون مازندران

چکیده:

در خصوصنیروهای وارده جهت طراحی سازه های حفاظت ساحلی (موج شکن وآبشکن) با توجه به آیین نامه های مختلف اطلاعات نسبتا جامعی در دست می باشد.آه در این آیین نامه ها نیروی غالب طراحی عمدتا نیروی امواج دریا می باشد وبه مسئله نیروی جانبی مربوط به زلزله توجه خاصی نشده است، با این وجود شناخت رفتار سازه ای اینگونه سازه ها در مقآبل نیروی زلزله موضوع مهمی است آه با توجه به زلزله خیز بودن سواحل شمالی وجنوبی آشور ما اهمیت روز افزونی یافته است. در این مقاله سعی براین بوده است آه علاوه بر نیروی امواج عملکرد این نوع از سازه ها در مقآبل نیروی ناشی از زلزله نیز بررسی شود ودر نهایت هدف تعیین آبعاد مناسب این سازه ها از نقطه نظر مقاومت در برآبر نیروهای جانبی با توجه به جمیع جهات می باشد.دراین پژوهش جهت بررسی تنش ها وتغییر مکانهای ناشی از نیروهای جانبی از نرم افزار اجزا محدود ANSYS10 استفاده شده است ودرآنارآن نتایج در غالب نمودارهایی بصورت آاربردی جهت استفاده در طراحی اینگونه سازه ها ارائه شده است.