سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا سهیلی – کارشناس ارشد فیزیکی دریا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
سعید سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس
رضا اسمعیل آبادی – کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

در این تحقیق بیش از ۸۰ آزمایش بر روی موج شکن شناور شیب دار انجام شده است. پژوهشحاضر با استفاده از روش مدل فیزیکی در فلوم موج مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی انجام گردیده و کلیه آزمایشها با استفاده از امواج منظم انجام شده اند. در این آزمایشها اثر ارتفاع و پریود موج و نیز زاویه شیب سازه بر ضریب عبور موج از سازه مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد موج شکن شناور شیب دار با محدوده ای از ارتفاعهای موج تابشی، پریودهای ۴، ۶ ،۸ و ۱۰ ثانیه و سه زاویه شیب ۵/۱۳، ۱۴و۵/۱۴ درجه مورد بررسی قرار گرفته است.