سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا سهیلی صادقی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی
وحید چگینی – معاون پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد سعید سنجانی – عضو هیئت علمی مهندسی دریای شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری

چکیده:

در این تحقیق بیش از ۸۰ آزمایش بر روی موج شکن شناور شیب دار انجام شده است.پژوهش حاضر با استفاده از روش مدل فیزیکی در فلوم موج مرکز تحقیقات حفاظت خلک و آبخیزدلری وزارت جهادسازندگی انجام شده است. کلیه آزمایشها با استفاده از امواج منظم انجام شده اند. در این آزمایشها اثر ارتفاع و پریود موج و نیز زاویه شیب سازه بر ضریب عبور موج از سازه مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد موج شکن شناور شیب دار با محدوده ای از ارتفاعهای موج تابشی، پریودهای ۸،۶،۴ و ۱۰ثانیه و سه زاوبه شیب ۱۴،۱۳/۵ و ۱۴/۵ درجه مورد بررسی قرار گرفته است.