سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید بهزاد – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چم
معصومه فراستی – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید

چکیده:

در این تحقیق عملکرد هفت نوع قطره چکان تنظیم کننده فشار موجود در بازار بر یکنواختی دبی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از هر نوع قطره چکان ۱۸ نمونه با دبی های اسمی (۲،۴،۸ و ۲۴) لیتر در ساعت به صورت تصادفی انتخاب و با اعمال فشارهای مختلف تغییرات دبی آنها مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها در آزمایشگاه آبیاری تحت فشار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۸۶ طبق استاندارد ISO 9261 انجام گرفت. قطره چکانها به ترتیب با کدهای A1 تا G3 نام گذارب گردیدند. هر نمونه قطره چکان در ده فشار ۳۵،۳۰،۲۰،۱۵،۱۰،۶،۵،۴،۳ و ۴۰ متر مورد آزمایش قرار گرفت. قطره چکانهای مورد آزمایش بر اساس دو معیار نمای قطره چکان (x) در مطالعه قطره چکان و متوسط خظای پیش بینی دبی (Er) طبقه بندی گردیدند. نتایج نشان داد که کمترین مقدار (x (-/4969 مربوط به کد C1 می باشد. مقادیر X سایر قطره چکانها در دامنه -۰/۰۰۶۷ تا ۰/۲۲۹ قرار گرفت که می توانند جزء قطره چکان های تنظیم کننده فشار طبقه بندی گردند. محدوده متوسط خطا از ۰/۱ برای E2 تا ۳۴/۶ برای A2 متغیر بود. نتایج به دست آمده از رتبه بندی قطره چکانها بر اساس دو معیار x و Er نیز نشان داد که C2 با کمترین رتبه بهترین قطره چکان و D1 با بالاترین رتبه بدترین قطره چکان از نظر قدرت تنظیم کنندگی فشار بودند.