سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکرم معینی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
ایرج امینی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت ا… پیردشتی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسن مختارپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد واجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم SC-704 طی شرایط زراعی متفاوت استان گلستان آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تاریخ کاشت ( ۱۳ ، و ۲۸ خرداد، ۱۲ و ۲۷ تیر)و دوتراکم ( ۶۵ و ۴۵ هزار بوته در هکتار) اجرا شد. نتایج نشان داد که عملکرد دانه، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، قطر بلال ودرصد چوب بلال تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم قرار گرفت اما اثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم تاثیر گذار نبود . عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در بلال نیز تحت تاثیر تاریخ کاشت ، تراکم و اثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم قرار گرفت. وزن هزار دانه و شاخص برداشت تنها تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفت، تراکم و اثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم در این صفات معنا دار نبود. صفت طول بلال تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت اما تراکم واثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم تاثیر گذار بود و شاخص برداشت بلال نیز تحت تاثیرهیچ یک از تیمارهای تاریخ کاشت، تراکم و اثر متقابل بین این دوتیمار قرار نگرفت.