سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ک
محمدرضا حیدری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کر
وحیده پرورش – کارشناس بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به دلیل بارآلی بسیار بالااز اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این تحقیق استفاده از راکتور متوالی منقطع SBR در تصفیه اینگونه فاضلاب ها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام ب ررسی از ۱۰۰۰ لیتر فاضلاب خام کارخانه شیر پاستوریزه کرمان با میانگین BOD5 850 میلی گرم بر لیتر (mg/L) استفاده گردید .این فاضلاب به مخزن ۱۲۰۰ لیتری پایلوت SBR ساخته شده تخلیه گردید . برای تامین میکروارگانیزم های مورد نیاز از لجن فعال تصفیه خانه شهرکرمان استف اده گردید . عمل تصفیه بوسیله راکتور SBR در ۱۰ سیکل زمانی بهره بردارییک تا ۱۰ ساعته مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد که به ترتیب ۶۳/۳۳% از BOD5 و ۶۸/۷۵% از غلظت مایع مخلوط جامدات معلق (MLSS)یاضلاب ورودی به راکتور در چهار ساعت اولیه هوادهی حذف گردید .از ۳۷ درصد BOD5و ۳۲ درصد غلظت مایع مخلوط جامدات معلق (MLSS) باقی مانده در ۶ ساعت هوادهی بعدی به ترتیب فقط ۱۳% و ۶% شد. علت راندمان کم در حذف BOD5 و مایع مخلوط جامدات معلق (MLSS) در ۶ ساعت هوادهی پایانی رامی توان به بار آلی بالای فاضلاب ورودی به راکتور ر ا نسبت داد که بعلت آن زمان لاز م برای تطابق میکروارگانیزم ها با محی ط راافزایش داده است . لذا واحد فرایندی راکتور منقطع متوالی (SBR) به تنهایی قادر به تصفیه فاضلاب خام چنین صنایعی در حد استانداردهای تخلیه به محیط نمی باشد .با توجه به درصد بالای حذف موادآلی در چهار ساعت اولیه این روش فقط می تواند به عنوان یک پیش تصفیه موفق برای کاهش بار الی فاضلاب قبل از ورود به مراحل بعدی تصفیه مفید واقع شود