سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالحمید محبی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خرما ومیوه های گرمسیری کشور،اهواز

چکیده:

این تحقیق در سالهای ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی حاجی آباد بر روی درختان نخل پیارم ( شش ساله )با فواصل کاشت ۸×۸ متر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل شامل ۴ تیمار ۴ درختی و در سه تکرار با دو روش آبیاری (آبیاری سطحی وآبیاری قطره ای)و دو میزان مصرف آب (۷۵% و۱۰۰%تبخیرتجمعی ازتشتک کلاس A) جمعا برروی ۴۸ اصله نخل به اجرا در آمد. تیمارها عبارتند ازA1 : سیستم آبیاری قطره‏ای میزان آب معادل ۷۵% تبخیرتجمعی ازتشتک کلاسA، A2:سیستم آبیاری سطحی میزان آب معادل ۷۵% تبخیرتجمعی از تشتک کلا س A،B1: سیستم آبیاری قطره‏ای میزان آب معادل ۱۰۰% تبخیرتجمعی از تشتک کلاس A،B2: سیستم آبیاری سطحی میزان آب معادل ۱۰۰% تبخیرتجمعی از تشتک کلاسA .دور آبیاری در روش قطره‏ای یک روز در میان و در روش سطحی هفته‏ای یک بار در نظر گرفته شد. میزان آب مورد نیاز با استفاده ازتبخیراز طشتک محاسبه و توسط کنتور حجمی در اختیار درختان قرار گرفت ، عملکرد هر درخت و صفات کیفی میوه از قبیلpH ، بریکس (TSS)، درصدهای اسیدیته قابل تیتراسیون،قند احیاء کننده،قند کل،ساکارز،رطوبت و ماده خشک در تیمارهای مختلف اندازه‏گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اگر چه در تیمارهای مختلف ، میزان آب مختلفی دراختیار درختان قرارگرفت ، ولی از لحاظ عملکرد و صفات کیفی میوهاختلاف معنی‏داری بین تیمارها وجود نداردو فقط در درصد اسیدیته قابل تیتراسیون بین تیمارها اختلاف معنی داری در سطح ۱% وجود داشت .