سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا فنایی – دانشجوی دوره دکترای دانشگاه زابل و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
احمد قنبری – اعضای هیات علمی دانشگاه زابل
محمد گلوی – اعضای هیات علمی دانشگاه زابل
محمد رضا ناروئی راد – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا تحت تاثیر تنش خشکی ابتدا و انتهای فصل رشد در منطقه سیستان آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار دردو سال زراعی ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک – زابل انجام شد.از بین ۱۶ رقم ارزیابی شده در سال اول در شرایط رطوبتی مختلف ۹ ژنوتیپ که از جهت عملکرد و دیگر صفات مطلوب در شرایط تنش و بدون تنش از دیگر رقم ها بهتر بودند، انتخاب ودر سال دوم در سه آزمایش جداگانه در شرایط بدون تنش تنش خشکی قبل از گرده افشانی و تنش خشکی بعداز گرده افشانی ارزیابی شدند . هر کرت شامل ۶خط به طول ۵متر و فاصله ۲۰ سانتی متر بود .کاشت با دستگاه بذر کار وینتراشتایگر انجام شد . در طول دوره رشد یاداشت برداری ثبت گردید . نتایج نشان داد که ژنوتیپ ها در شرایط بدون تنش و تنش اختلاف معنی دار از حیث عملکرد دانه و اجزا عملکرد داشتند.متوسط تولید دانه ژنوتیپ های کلزا در شرایط بدون تنش ۴۰۷۴ در شرایط تنش خشکی ابتدای فصل ۳۲۲۷ کیلوگرم ودر شرایط تنش خشکی انتهای فصل ۲۹۷۹ کیلوگرم در هکتار بود. که نشان می دهد در تنش خشکی انتهای فصل اثر شدت تنش در جهت کاهش تولید برجسته می باشد . تعداد خورجین در بوته از ۲۹۰ به ۲۲۹ در شرایط تنش ابتدای فصل به ۲۳۸ خورجین در شرایط تنش خشکی انتهای فصل، تعداد دانه از ۲۵ دانه در شرایط نرمال به ۲۴ دانه در شرایط تنش ابتدای فصل و به ۲۲ دانه در شرایط تنش انتهای فصل و وزن هزار دانه از ۳/۴۵ گرم به ۳/۳۷ و ۲/۷۵ گرم به ترتیب در شرایط تنش ابتدای فصل و تنش انتهای فصل کاهش یافت. بالاترین عملکرد دانه در شرایط تنش خ شکی وعدم تنش به هیبریدهای هایولا ۴۰۱ ، هایولا ۴۲۰ ، هایولا ۳۰۸ رقم آزادگرده افشان RGS003 و ژنوتیپ ۳۰۸ تعلق داشت. همچنین مقادیر شاخص های GMP،STI و MP برای ژنوتیپ های فوق بیش از سایر ژنوتیپ ها بود.