سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه نجیب نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشکد ه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشه
حسن پرسا – کارشناس آموزشی و پژوهشی پژوهشکد ه علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرضا باقری – اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تحمل به سرما و مقاومت به یخ زدگی زنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) در مزرعه در شرایط آب و هوایی مشهد، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۴-۱۳۸۳در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به اجرا درآمد. در این طرح، ۱۵۲ نمونه نخود شامل ۳۰ نمونه نخود متحمل به سرما از بانک بذر مشهد، ۱۳ نمونه نخود دریافتی از کانادا، یک نمونه نخود حساس به سرما و مابقی از نمونه‌های خزانه بین‌المللی نخود متحمل به سرما (از ایکاردا) به‌همراه چهار شاهد شامل کرج۳۱-۶۰-۱۲ (دارای سازگاری نسبی به شرایط کشور)، ILC482، ILC3279 و FLIP84-48C (سه رقم اخیر متحمل به سرما در آزمایشات بین المللی) در قالب طرح مقدماتی آگومنت در کشت پاییزه (۱۷ مهر)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج، تفاوت موجود در میان ژرم‌پلاسم‌های مورد آزمایش، همچنین تفاوت میان ژرم‌پلاسم‌ها و شاهدهای آزمایش از نظر اجزای عملکرد شامل درصد بقاء و تعداد بوته در واحد سطح، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه، همچنین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت، معنی‌دار بود (p<0.05 ) و تنوع قابل ملاحظه‌ای از این نظر در میان ژرم‌پلاسم‌ها وجود داشت. بر این اساس درصد بقای ۶۲ درصد ژرم‌پلاسم‌ها بیش از ۵۰ درصد بود. همچنین حدود ۶۸ درصد ژرم‌پلاسم‌ها بیش از ۳۰ غلاف در بوته داشتند. میزان عملکرد دان ه ۴۴/۱درصد ژرم‌پلاسم‌ها بین ۵۱ تا ۱۷۵ گرم در متر مربع بود و این میزان برای ۴۸ درصد دیگر، بیش از ۱۷۵ گرم در متر مربع بود. با توجه به نتایج حاصله، می‌توان چشم‌انداز روشنی را در جهت دستیابی به ارقام متحمل به سرما و پُرمحصول جهت کشت پاییزه و زمستانه انتظار داشت.