سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد خیاط – کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
عبدالامیر راهنما – عضو هیات علمی سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی
شاپور لر زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شهرام لک – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

شرایط تناوب زراعی در استان خوزستان به گونه ای است که در برخی موارد پس از کشت های تابستانه تاخیر کلزا را سبب شده است و این تاخیر اثرات منفی بر عملکرد را به دنبال دارد . به منظور تعیین منا سب ترین رقم و تاریخ کاشت ، تحقیق فوق بر مبنای آزمایش کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی ۸۵-۸۴ در مرکز تحقیقات کشاورزی استان خوزستان (ایستگاه اهواز) اجرا گردید.چهار تاریخ کاشت؛ ۱۵ و ۳۰ آبان ماه به همراه ۱۵ و ۳۰ آذر ماه در کرت های اصلی وچهار ژنوتیپ ( Option 500،RGS003،PP401/15e،Hyola401) در کرت های فرعی مورد مطالعه قرار گرفتند.تاریخ کاشت تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه ، اجزا عملکرد ، ماده خشک کل و شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد داشت . اولین تاریخ کاشت از نظر صفات فوق برتر بود . بین ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر عملکرد دانه و اجزا آن در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی داری وجود داشت. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب توسط هیبرید Hyola 401 به میزان ۲/۶۱ تن در هکتار و رقم Option به میزان ۱/۵۱ تن در هکتارتولید گردید. همبستگی مثبت و معنی داری بین صفات شاخص برداشت ، ماده خشک کل ، تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه با عملکرد دانه وجود داشت . بالاترین درجه همبستگی (۰/۹۹=r) میان شاخص برداشت و عملکرد دانه به دست آمد. تاریخ کاشت اول در تمام شاخص های فیزیولوژیک مورد بررسی نسبت به سایر تاریخ کاشت ها بر تر بود . هیبرید Hyola 401 از نظر شاخص سطح برگ ، ماده خشک کل ، سرعت رشد محصول ، میزان جذب خالص و سرعت رشد نسبی از سطح بالاتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها قرار داشت. بر اساس نتایج این تحقیق کاشت هیبرید Hyola401 در تاریخ کاشت مطلوب نیمه آبان ماه توصیه میشود.