سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس زارعیان – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال
حسین حیدری شریف آباد – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال
محمد رضا جزائری نوش آبادی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال
حسین صادقی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال

چکیده:

به منظور بررسی اثر رقم و تراکم برعملکرد و اجزا عملکرد گیاه گلرنگ آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی درچهار تکرار به مرحله اجراء درآمد. رقم اراک ۲۸۱۱ و محلی اصفهان درچهار تراکم ۱۶/۶، ۲۲/۲، ۳۳/۳ و ۵۰ بوته درمترمربع)فواصل روی ردیف ۱۲، ۹، ۶ و ۴ سانتیمتر(با فواصل ردیف یکسان ۵۰ سانتیمتر کشت شدند. تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد طبق در شاخه فرعی، تعداد دانه در طبق و شاخص برداشت بطور معنی داری با افزایش تراکم کاهش یافتند.اثر کاهش های ذکر شده، بوسیله افزایش تعداد بوته در واحد سطح جبران شد، بنابراین عملکرد دانه دوژنوتیپ گلرنگ با تغییر تراکم گیاهی تغییر معنی داری پیدا نکرد. رقم اراک ۲۸۱۱ با برتری معنی دار در صفاتی نظیر تعداد طبق در شاخه فرعی و وزن هزاردانه ، عملکرد دانه چندان بالاتری در مقایسه با رقم محلی اصفهان تولید ننمود. اثرات متقابل رقم و تراکم بر هیچ یک از صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود.