سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد کریمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
افشین گمرکچی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

در این تحقیق عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم SC 704 تحت سیستم آبیاری قطره ای (تیپ) در کشت یک و دو ردیفه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کرت های نواری خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۵ در منطقه قزوین به اجرا در آمد. سطوح عامل آبیاری ( ۱۰۰، ۸۰ و ۱۲۰ درصد نیاز آبی) در کرت های عمودی و آرایش کاشت (یک و دو ردیفه) با تراکم (۷۵۰۰۰، ۹۰۰۰۰ و ۱۰۵۰۰۰ بوته در هکتار) درکرت های افقی قرار گرفتند. پس از برداشت محصول عملکرد دانه، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه اندازه گیری شد . نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر عامل آبیاری بر میزان عملکرد معنی دار نمی باشد. اثرات متقابل آبیاری × آرایش کاشت × تراکم برای صفت تعداد دانه در بلال در سطح آماری ۵ درصد اختلاف معنی داری نشان داد. مقایسه میانگینها نشان داد که تیمار آبیاری در سطح ۸۰ درصد نیا زآبی با آرایش کاشت یک ردیفه و تراکم ۷۵۰۰۰ بوته در هکتار برترین تیمار می باشد. عملکرد، آب مصرفی و کارایی مصرف آب در این تیمار به ترتیب ۱۲۴۹۵/۰۸ کیلوگرم درهکتار، ۶۳۸۶/۳۱۸ مترمکعب در هکتار و ۳/۷۵ کیلوگرم بر متر مکعب به دست آمد.