سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالله قورت تپه حسن زاده – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
مهناز زاهد منش – دانشگاه ارومیه
حسین رنجی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
ملیحه همایونی فر – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

بمنظور بررسی مناسبترین تاریخ کاشت ماش بعنوان کشت دوم پس از برداشت گندم آزمایشی دردو منطقه مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد و مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان واقع در دستگرد در یک سال زراعی بصورت طرح اسپلیت اسپلیت پلات انجام شد در هر دو منطقه چهار تاریخ کاشت ۲۲ و۲۹ خرداد ، ۶ و ۱۳ تیر فاکتور اصلی ،‌دو تراکم کاشت ۷ و۱۴ سانتیمتر روی ردیف با فاصله بین ردیف ۵۰ سانتیمتر فاکتور فرعی و دو واریته پر تو و گوهر عامل فرعی را تشکیل دادند در این بررسی کلیه مراقبت های زراعی لازم برای کلیه تیمارها بصورت یکسان انجام شد و در پایان فصل رشد عملکرد دانه ،‌عملکرد بیولوژیکی ، شاخص برداشت ، وزن ۱۰۰ دانه و وزن حجمی اندازه گیری و یا محاسبه گردید و در نهایت صفات اندازه گیری شده مورد تجزیه واریانس قرار گرفت و تجزیه مرکب بر روی داده های بدست آمده از دو منطقه انجام گرفت . نتایج بدست آمده از تجزیه مرکب دو منطقه نشان داد که تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه، شاخص برداشت و وزن۱۰۰ دانه از لحاظ آماری درسطح احتمال یک درصد معنی دار بود. عملکرد دانه دردوتاریخ کاشت ۶ و۱۳ تیر به دلیل انطباق دوره پر شدن دانه با حرارت های متعادل بیشتر از تاریخ کاشت های ۲۲و۲۹ خردادبود . برداشت در تاریخ کاشت آخر بیشتر از تاریخ های کاشت اول بود . با توجه به نتایج این بررسی نیمه اول تیر ماه تاریخ کاشت مناسب برای ماش درمنطقه میباشد .هر چندکه در تراکمکاشت بیشتر عملکرد بیولوژیکی بیشتر تولید شد ولی بدلیل تولید شاخه های فرعی بیشتر و باالطبع تولید نیام و دانه بیشتر در هر بوته ،‌درتراکم کاشت کمتر،از لحاظ آماری تفاوت تراکم های کاشت برای عملکرد دانه معنی دارنبود . رقم گوهر عملکرد بیولوژیکی و وزن ۱۰۰ دانه بیشتر نسبت به رقم پر تو تولید نمودولیوزن حجمی و شاخص برداشت در رقم پرتو بیشتر بود.