سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داریوش اشیدری – استادیار گروه زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا خلیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مصطفی گواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یونجه (medicago sativa L. ) به دلیل دارا بودن علوفه با کیفیت و امکان تولید آن در شرایط کمبود آب مورد توجه قرار گرفته است . در این آزمایش چهار رقم یونجه از نظر مقاومت به تنش کمبود آب مورد بررسی قرار گرفتند . بدین منظور آزمایشی بصورت اسپلیت پلات (کرتهای خرد شده) با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزیدانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی ١٣٨٤ انجام گرفت . تیمارها شامل ٣ دور آبیاری (۷، ۱۴ و ۲۱ روز) به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم یونجه (یزدی، بمی، نیکشهری و همدانی ) به عنوان فاکتور فرعی بودند. گیاهان ٤٠ روز پس از کاشت در شرایط مطلوب آبیاری قرار گرفتند و پس از آن تیمار های آبیاری اعمال شد . نتایج آزمایش نشان داد که ارقام از نظر تحمل به خشکی با هم اختلاف معنی دار داشتند (۱%>P). بالاترین عملکر د مربوط به رقم یزدی با میانگین تولید ٤٨٨٥ کیلوگرم در هکتار وکمترین عملکرد مربوط به رقم نیکشهری با میانگین تولید ٣١٥٣ کیلوگرم در هکتار بود . بیشترین ارتفاع بوته مربوط به رقم همدانی( ۴٫۵۷ سانتی متر) بود که با رقم بمی اختلاف معنی داری نداشت و کمترین ارتفاع بو ته مربوط به رقم نیکشهری (۵٫۴۸ سانتی متر ) بود بیشترین و کمترین تعداد میانگره به ترتیب از ارقام همدانی و نیکشهری بدست آمد . ارقام از نظر شاخص تحمل خشکی نیز تفاوت معنی داری داشتند. بطوریکه رقم یزدی متحمل ترین و رقم نیکشهری حساسترین رقم بود . از نظر شاخص حساسیت تنش نیز ارقام یزدی و نیکشهری به ترتیب متحمل ترین و حساسترین رقم به تنش خشکی بودند.