سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فواد فاتحی – دانشجوی دکتری ژنتیک بیومتری دانشگاه تهران
اکبر شعبانی – عضو هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

در منطقه کرمانشاه زراعت نخود از سابقه زیادی برخوردار بوده و همه ساله مقادیر زیادی از دیم زارهای این استان به کشت نخود اختصاص می یابد . زارعین این منطقه نخود را عموما به صورت بهاره می کارند، درکشت بهاره بدلیل بارانهای پی در پی اسفند و اوایل فروردین ماه، تاریخ کشت به تعویق افتاده و طول دوره رشد کوتاه می شود که این امر سبب کاهش عملکرد می گردد. از طرفی کشت زمستانه نخود با افزایش طول دوره رشد، می تواند افزایش ۷۱% عملکرد را در پی د اشته باشد . به منظور تعیین ارقام مناسب کشت نخود در استان کرمانشاه، ۳۶ رقم نخود در قالب طرح لاتیس با دو تکرار در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ در مزرعه موسسه تحقیقات دیم کشور (سرارود کرمانشاه ) مورد بررسی قرار گرفتند . در این آزمایش صفا ت مهم زراعی از قبیل عملکرد دانه، تعداد روزها تا % ۵۰ گلدهی، رسیدگی کامل، تیپ بوته و ارتفاع بوته ، وزن هزار دانه، تعداد غلاف در بوته و برخی از صفات مهم زراعی دیگر مورد بررسی قرار گرفتند . نتاج حاصل از بررسی ها نشان دادند که بین ارقام مورد مطالعه از نظر صفات مو رد بررسی اختلاف معنی داری وجود داشت در این آزمایش ژنوتیپ FLIP99-45C با میانگین عملکرد ۸۹۹ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بوده، همچنین رگه های FLIP98-38C ،FLIP99-30C، شاهد محلی و FLIP99-66C با میانگین عملکرد دانه ۸۴۴ و ۸۱۴ و ۸۱۲ و ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب در مکان های بعدی قرار داشتند . از نظر صفت وزن هزار دانه لاین FLIP97-111C بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد و از نظر زمان رسیدگی شاهد دوم ارسالی از ایکاردا (FLIP82-150C) از همه لاین ها زودرس تر بود. بیشترین ارتفاع بوته را رقم FLIP99-4C را دارا بود.