سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

برزو کازرانی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات عضو باشگاه پژوهشگران جوان,
مصطفی ولی زاده – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمدرضا داداشی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی ارتباط عملکرد و زودرسی با ١٠ صفت اندازه گیری شده در ٨ ژنوتیپ پنبه انجام شده است . آزمایش در سال زراعی ١٣٨٣ در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با ٤ تکرار پیاده گردید . تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین ارقام از نظر عملکرد ، صفات وزنوش، ارتفاع بوته ، طول بلندترین شاخه رویا ، طول شاخه زایای پنجم در چین اول در سطح ٥% و وزن وش و زودرسی بین ارقام در چین دوم اختلاف معنی دار در سطح ١% وجود دارد، اما در مورد صفات میانگین وزن ٢٠ قوزه در چین اول ، تعداد قوزه در کرت در چین اول و دوم ، تعداد شاخه رویا و تعداد شاخه زایا اختلافی مشاهده نشد . با استفاده از آزمون دانکن مشخص شد که بیشترین عملکرد مربوط به ارقام ۱، ۳ و ۸ می باشد. بقیه ارقام نیز در یک دسته قرار می گیرند. سه رقم به عنوان زودرس ترین ارقام شناخته شدند که شامل ارقام ۱، ۴ و ۷ بود . دیرس ترین ارقام نیز شامل ۲، ۳، ۵ و ۶ بودند . در عین حال رقم شماره ۸ به عنوان یک رقم میان رس شناسایی شد.