سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول سلفیان – شرکت سامان انرژی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
فریبرز کریمی – شرکت سامان انرژی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
ملک ارسلان صدری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

بویلرها از جمله تجهیزاتی هستند که برای ت ولید بخار در پالایشگاه ها و صنایع شیمیایی بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند . با توجه به هزینه بر بودن تولید بخار و ارزش اقتصادی آن، بهینه سازی و بر رسی عملکرد آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . در این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر راندمان بویلر ها و ارائه روش های گوناگون جهت محاسبه آن، عملکرد بویلرهای پالایشگاه اصفهان نیز مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از محاسبه راندمان بویلرهای موجود به دو روش م ستقیم و غیرمستقیم توسط برنامه های ک امپیوتری نشان دهنده حدود یک و نیم درصد خطا در محاسبات مربوطه می باشد . بر اساس محاسبات صورت گرفته تلفات انرژی یکی از بویلرهای پالایشگاه اصفهان شامل ۴۲ / ۱ درص ـد از بـدنـه و ۶۶ / ۸۱ درصد از دودکش می باشد . در ادامه همچنین روش های ک اهش مصرف انرژی و میزان صرفه جوئی ناشی از هر روش برحسب بشکه نفت خام ارائه شده است . محا سبات ان جام شده نشان می دهد ک هبا بکارگیری روش های ذکر شده و افزایش راندمان بویلرها به ۹۸ درصد، سالانه حدود ٢٢٥ هزا ر بشکه نفت خام در مصرف انرژی بویلرهای پالایشگاه اصفهان صرفـه جوئی به عمـل خو اهـد آم ـد . ای ـن م ـیزان م ـعادل حدود ۸ درصد از کل تلفات انرژی پالایشگاه اصفهان نسبت به تکنولوژی روز را به خود اختصاص می دهد .