سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد کریمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
افشین یوسف گمرکچی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری ذرت دانه ای رقم SC 704 تحت سیستم آبیاری قطره ای (تیپ) در کشت یک و دو ردیفه، آزمایشی در قالب طرح کرت های نواری خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۵ در منطقه قزوین به اجرا در آمد. تیمارهای آبیاری (۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد نیاز آبی) در کرت های عمودی و آرایش کاشت (یک و دو ردیفه) با تراکم (۷۵۰۰۰ و ۹۰۰۰۰ و ۱۰۵۰۰۰ بوته در هکتار) در کرت های افقی قرار گرفتند. پس از برداشت محصول عملکرد دانه، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر تیمار آبیاری بر میزان عملکرد معنی دار نمی باشد. بیشترین عملکرد از تیمار آبیاری در سطح ۱۲۰ درصد نیاز آبی با آرایش کاشت دو ردیفه و تراکم ۷۵۰۰۰ بوته در هکتار (I3R2D1) به میزان ۱۲۸۷۳/۵۵ کیلوگرم در هکتار و بیشترین مقدار کارایی مصرف آب آبیاری از تیمار آبیاری در سطح ۸۰ درصد نیاز آبی با آرایش کاشت یک ردیفه و تراکم ۹۰۰۰۰ بوته در هکتار (I3R2D2) به میزان ۱/۵۹ کیلوگرم بر متر مکعب به دست آمد.