سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا تقی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استارا
رئوف سید شریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر کارایی مصرف کود و عملکرد دانه ارقام ذرت، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سطوح کود نیتروژن از نوع اوره در کرت های اصلی (صفر، ۸۰، ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار) و فاکتور دوم ارقام ذرت در سه سطح شامل DC-370- ,SC-301- و SC-404 بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه و کارایی مصرف کود به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح کود نیتروژن، رقم و اثر متقابل رقم در سطوح نیتروژنقرار گرفتند. بیشترین عملکرد دانه به رقم SC-404 و کمترین آن به SC-301 تعلق داشت. مقایسه میانگین ترکیب تیماری رقم در سطوح نیتروژن نشان داد که بالاترین عملکرد دانه به رقم SC-404 با مصرف ۲۴۰ کیلوگرم کود نیتروژن تعلق داشت. ولی، از نظر آماری اختلاف معنی داری در عملکرد دانه این رقم در سطوح کودی ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرمدر هکتار مشاهده نگردید. عملکرد دانه در سطوح کودی ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم در واحد سطح عملکردی مشابه و بیشتر از ۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. با افزایش کود مصرفی کارایی مصرف کود کاهش یافت به طوری که میزان کارایی از ۱۷/۱۳ کیلوگرم بر کیلو گرم در مصرف ۸۰ کیلوگرم نیتروژن به ۱۲/۴ کیلوگرم بر کیولگرم در مصرف ۲۴۰ کیلوگرم کود نیتروژن کاهش یافت. اثر رقم بر کارایی مصرف کود معنی دار گردید. میزان این کارایی در هیبرید SC-404 بیشتر از هیبرید SC-301 برآورد گردید. بنابراین به منظور دستیابی به حداکثر کارایی مصرف کود و حفظ محیط زیست کشت رقم SC-404 با مصرف ۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن توصیه می شود.