سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد طواحنی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی اشرف جعفری – دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ابراهیم رحمانی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه بین عملکرد علوفه و صفات کمی (تعداد ساقه، ارتفاع بوته، تاریخ ظهور خوشه، نسبت برگ به ساقه، گرده افشانی و وضعیت رویش ) و صفات کیفی (درصد قابلیت هضم، پروتئین خام، قندهای محلول در آب، خاکستر و ADF) ، بذور ۱۵ ژنوتیپ علف بره قرمز به صورت کشت آبی در کرت هایی به ابعاد ۲ × ۱ متر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تعیین قرابت ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ ها از تجزیه مؤلف ههای اصلی و تجزیه کلاستر استفاده شد. نتایج تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که چهار مولفه اول ۸۲ درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه نمودند . صفات تاریخ ظهور خوشه، نسبت برگ به ساقه، درصد قابلیت هضم، دیواره سلولی و درصد خاکستر در مولفه اول و صفات قدرت رویش، تاریخ گرد هافشانی، تعداد ساقه و عملکرد علوفه در مولفه دوم از صفات مهم برای گروه بندیژنوتیپ ها بودند. در تجزیه کلاستر ژنوتیپ ها در سه گروه قرار گرفتند. ژنوتیپ های کلاستر ۱ از عملکرد متوسط و کیفیت خوب برخوردار بودند ژنوتیپ های کلاستر ۲ کم محصول، دیررس و دارای درصد برگ بیشتری بودند . ژنوتیپ های کلاستر ۳ عملکرد علوفه و درصد قند های محلول بیشتری داشتند. نتایج به دست آمده از تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه کلاستر نشان دهنده تطابق مطلوبی بین این دو روش تجزیه آماری چند متغیره در گروه بندی ارقام مورد بررسی است.