سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اردشیر حفصی کردستانی – عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
عبدا لحسین سمیع – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد پرواری وخصوصیات لاشه گوسفند کردی ۸۴ بره نر و ماده از دو تیپ دشت و کوهستان به تعداد مساوی با متوسط سن ۱۵±۱۳۵ روز و میانگین وزن اولیه ۱/۰۱ ±۳۰/۶۵ کیلوگرم به مدت ۹۰ روز پروار شدند . در این پژوهش از آزمایش فاکتوریل (۲*۲) با ۳ تکرار و ۷ بره در هر تکرار با طرح پایه کاملا تصادفی استفاده گردید . در پایان ۱۲ بره که نزدیکترین وزن را نسبت به میانگین گروه خ ود داشتند انتخاب و بعد از تعیین وزن زنده ،کشتاروتجزیه لاشه شدند . نتایج نشان میدهد تفاوت میانگین افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی و وزن زمان کشتار در دو تیپ معنی دارنشد ولی برای جنس معنی دار شد (۰/۰۵>P) میانگین افزایش وزن روزانه کل دوره پروار ۱۳۰/۸۶ گر م شد . میانگین کل وزن کشتاری ۴۲/۲۸ کیلو گرم بود . میانگین درصد وزن لاشه سرد نسبت به وزن زنده و درصد وزن گوشت لخم، درصد وزن استخوان، درصد وزن کل چربی لاشه و درصد وزن دنبه نسبت به لاشه سرد برای هیچ کدام از عوامل تیپ، جنس و اثرات متقابل ( تیپ* جنس) به لحاظ آم اری تفاوت معنی داری نداشت . مقدار میانگین کل درصد وزن لاشه سرد نسبت به وزن کشتاری ۵۱/۴۹ درصد شد . در بین قطعات لاشه فقط تفاوت میانگین درصد ران ومیانگین درصد دنده ومیان پهلوها نسبت به وزن لاشه سرد در تیپ معنی داری شد(۰/۰۵>P) با توجه به بررسی نتایج این آزما یش ،پروار بره های تیپ کوهستان توصیه میگردد.