سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهدی ریشهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
محمدسعید سیف – دانشیار دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف
علی حاجیلوی بنیسی – دانشیار دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در قسمت پاشنه شناور ها به علت شکل و هندسه آن جری ان پیچی ده ای بوجود م ی آ ی د که معمولا به عنوان ویک ) ) Wake شناخته م ی شود . ای ن منطقه شامل گردابه های نامنظم و تصادفی است . با توج ه به خصوصیات جریان در ناحیه ویک، توز ی ع سرعت جریان در پاشنه شناور که محل قرارگیری پروانه است دارای یک توزیع سه بعدی،غیر یکنواخت و وابسته به زمان خواهد بود . در ای ن تحق ی ق ابتدا جری ان اطراف ی ک پروانه در ی ایی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی ) ) CFD و بر پا یه معادلات متوسط گیری شده ناویر – استوکس در نرم افزار فلوئنت مدلسازی شده است . مشخصات کارکردی پروانه در حالت آب آزاد و جریان ویک بصورت عددی بدست آمده اند . همچن ین نتا یج بدست آمده با نتا یج مدل پروانه آزما یش شده در تونل کاو یتاتس یون مقا یسه شده که هم خوانی خوبی را نشان می دهد .