سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

متین پروری – دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پرووسکایت نیکل- لانتانیوم-آلومینیوم به منظور استفاده در واکنش ریفورمینگ گاز طبیعی برای تولید گاز سنتز استفاده گردید. بر این اساس این نوع کاتالیست با استفاده از روش سل- ژل وحلال اسید پروپیونیک تهیه گردید. به منظور شناخت کاتالیست ساخته شده توسط روش هائی مانندXRD, EDS و غیره تعیین مشخصاتانجام گردید و معلوم شد که بلورهای تهیه شده از نمک های نیترات عناصر تشکیل دهنده که در دمایºC ٧٥٠ بهمدت ٤ ساعت کلسینه شده اند، حاوی بلورهای خالص پرووسکایت بوده و از یکنواختی بالائی در مقیاس میکروسکوپی برخوردار می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده از عملکرد کاتالیست در میکروراکتور مشخص شد از پرووسکایت حاصل می توان در واکنش ریفورمینگ بخار با نسبتهای بخار آب به متان یک و سه استفاده نمود. بر این اساس توسط این نوع کاتالیست میتوان با تغییر شرایط خوراک به نسبتهای مختلفی از هیدروژن به منواکسید کربن در گاز سنتز تولیدی دست یافت. از سوی دیگر با بررسی پایداری کاتالیست در شرایط واکنش مشاهده گردید که فعالیت کاتالیست در این مدت تغییری نمی نماید.