سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی افشار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ‐ مشهد، مجتمع کشاورزی طرق
حمید رضا مهرآبادی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان (ایستگاه تحقیقات پنبه کاشمر)،
حسین جمیلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان (ایستگاه تحقیقات پنبه کاشمر

چکیده:

افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش روزافزون مصرف مواد غذایی ضرورت افزایش تولیدات کشاورزی را ایجاب می نماید. پتانسیل های مختلفی برای افزایش تولید وجود دارد که یک از آن ها افزایش بهره وری آب است . افزایش بهره وری آب می تواند متاثر از افزایش راندمان آبیاری و افزایش تولید که خود ناشی از تغییر شرایطفیزیولوژیکی گیاه است باشد . در این میان آبیاری قطره ای که در زراعت گیاهان ردیفی کاربرد دارد ضمن کاهش مصرف آب شرایط محیطی و رطوبتی ناحیه ریشه را تغییرداده و سبب افزایش بهره وری آب خواهد شد. بدین منظور تحقیقی در مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان، ایستگاه تحقیقات پنبه کاشمر طی سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٢ به مدت ٢ سال انجام شد . و در آن دو روش آبیاری شیاری و قطره ای مورد مقایسه قرار گرفت . این پژوهش در قالب طرح آماری اسپلیت پلات در پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در ٣ تکرار به اجرا درآمد . فاکتورهای اصلی مورد مطالعه مقادیر آب مصرفی در سه سطح ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی و فا کتور فرعی ، روش آبیاری شیاری و قطره ای (تیپ) بودند. نتایج نشان داد که کارایی مصرف آب در روش قطره ای به میزان ٦١ درصد نسبت به روش شیاری افزایش یافت . اجزا عملکرد شامل تعداد بوته در متر مربع ، تعداد غوزه در بوته ، وزن غوزه و تعداد شاخه در دو روش آبیاری با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. از نظر مقادیر مختلف آب در تیمار های مختلف نتایج نشان داد که میزان آب مصرف شده در روش آبیاری قطره ای به میزان ۷۰۰۲/۳۸ متر مکعب درهکتار نسبت به روش آبیاری شیاری ۱۴۱۱۱/۸ آب مصرف نمود . این بدان معنی است که روش قطره ای به میزان ۵۰/۴ درصد نسبت به روش شیاری کمتر آب مصرف نمود.