سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

وحید یزدانی – دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشگاه فردوسی
حسین بانژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

از آنجایی که در مناطق خشک و نیمه‌خشک دسترسی به منابع آب با کیفیت خوب با محدودیت همراه است، لذا بهره‌برداری از پساب فاضلاب برای آبیاری بسیار با اهمیت می‌باشد. هر چند پساب فاضلاب در مقایسه با حجم آب آبیاری مورد نیاز، مقدار کمی را شامل می‌شود ولی بهره‌برداری از همین مقدار، باعث می‌شود که آبهایی با کیفیت بالاتر را بتوان در مصارف مهمتر به کار برد. پژوهش حاضر در مقیاس آزمایشگاهی و با استفاده از دستگاه جارتست انجام شد. در این تحقیق سعی شد تا کارایی پودر دانه‌های اولیفرا در عملیات تصفیه فاضلاب نسبت به کارایی آلوم و پک سنجیده شود. برای انجام آزمایشات از فاضلاب طبیعی شهری با شدت آلودگی متوسط استفاده شد. کارایی هریک از منعقدکننده‌ها توسط اندازه‌گیری پارامترهای سختی (کل، کلسیم و منیزیم)، کدورت، هدایت الکتریکی، اسیدیته، اشرشیا کلی و سایر کلیفرم‌ها در قبل و بعد از آزمایش جار مورد سنجش قرار گرفت. شایان ذکر است که روش‌های اندازه‌گیری پارامترهای کیفی نیز کلاً بر اساس دستورالعمل‌های موجود در کتاب استاندارد متد بوده است. بررسی‌ها نشان داد که در غلظت بهینه‌ی منعقد کننده‌های، آلوم، پک و اولیفرا به‌ترتیب قادر به کاهش ۵/۹۹، ۹۹ و ۷/۹۷ درصدی کدورت می‌باشند. راندمان زدایش سختی کل، سختی کلسیمی، سختی منیزیم، اشرشیا و کل کلیفرم‌ها در بهترین حالت به ترتیب برابر ۴۰ (۱۰۰ میلی‌گرم اولیفرا)، ۵/۷۲ (۱۰۰ میلی‌گرم اولیفرا)، ۶۷ (۸۰ میلی‌گرم اولیفرا)، ۸/۹۹ (۱۰۰ اولیفرا + ۱۵ میلی‌گرم آلوم) و ۷/۹۹ (۱۰۰ اولیفرا + ۱۵ میلی‌گرم آلوم) درصد بود. نتایج حاکی از افزایش راندمان‌ها در صورت ترکیب اولیفرا با آلوم و یا پک است. استفاده از پودر دانه‌های اولیفرا باعث کاهش زمان ته‌نشینی نسبت به آلوم و پک می‌گردد، بطوریکه زمان ته‌نشینی از ۳۰ دقیقه به ۱۰ دقیقه کاهش می‌یابد. باید متذکر شد که حجم لجن تولیدی حاصله از پودر اولیفرا بسیار کمتر از حجم لجن حاصله از آلوم و پک می‌باشد، ضمن اینکه آبگیری از آن آسان‌تر است.