سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف اللهی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه
هادی برق لامع – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

چکیده:

مطابق آئین نامه AC1318R-95 طراحی تیر تحت پیچش بر اساس قیاس با قوطی جداره نازک با صرفه نظر کردن از هسته توپر بتنی آن و قیاس خرپای فضایی می باشد. درمقاله حاضر اثر حذف هسته توپر بتنی ، مطابق با قیاس قوطی جداره نازک، مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد تیرهای بتنی با خاموتهای تنگ بسته و مارپیچ در مقابل لنگر پیچشی اعمالی با تیرهای پوسته ای بتنی مورد مقایسه قرار میگیرد. همچنین مقایسه مقاومت پیچشی این تیرها در دو جهت مختلف در شرایط متفاوت از اهداف این مقاله می باشد. بدین منظور مدل هایی از تیرهای مذکور بصورت عددی با نرم افزار Ansysمدل شده و تحت بارگذاریهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین عملکرد روش تحلیلی فوق با مقایسه نتایج آزمایشگاهی موجود مورد تائید قرار گرفته است.