سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد مهدویان احدی – دانشجوی دکتری، دانشکده پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا محمدزاده عطار – استادیار دانشکده پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق اثر بازدارندگی محلول اشباع پیگمنت کرومات روی و فسفات روی به وسیله آزمون اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیای تعیین گردید . المانهای الکتریکی موجود در فرایند از طریق برازش نقاط نتایج EIS با یک مدل الکتریکی محاسبه گردید . بررسی المانهای استخراج شده نشان داد پیگمنت کرومات روی بیشتر از آنکه در فرایند انتقال بار تاثیرگذار باشد در بهبود لایه های اکسیدی سطح فلز موثر است در حالیکه فسفات روی اثر عکس را نشان می دهد . به عنوان مرحله دوم عملکرد پیگمنت کرومات روی و فسفات روی در جدایش کاتدی پوشش اپوکسی مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد سرعت جدایش پوشش اپوکسی حاوی کرومات روی کمتر از پوشش اپوکسی حاوی فسفات روی است . این امر می تواند ناشی از تقویت لایه اکسیدی سطح فلز در حضور کرومات روی از طریق کاهش حفرات این لایه باشد که باعث افزایش استحکام اتصالات پوشش – فلز گردیده و سرعت جدایش را کم کرده است .