سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن علی مندگاری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
حسن پهلوانزاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
عمیدالدین نورعلیشاهی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در روشهای متعارف سرمایش، بارمحسوس (کاهش دما) و بار نهان (کاهش رطوبت) هردو به وسیله سیستم سرمایش انجام م یگیرد، اما با استفاده از دسیکنت، انجام دو فرآیند سرمایش و رطوب تزدایی به طور مجزا امکان پذیر م یباشد. در این تحقیق، عملکرد چرخ دسیکنت در شرایط آب و هوایی گرم خشک و گرم مرطوب، با ثابت بودن رطوبت مطلق، در دماهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. در ده آب و هوای شبیهسازی شده، دما و رطوبت نسبی هوای احیاء و فرآیند ورودی به چرخ و همچنین دما و رطوبت نسبی هوای فرآیند و احیاء خروجی از چرخ انداز هگیری شد ه و بر اساس آن راندمانهای چرخ دسیکنت (راندمان رطوبتزدایی، راندمان دمایی و راندمان احیاء) محاسبه شده است. با دخالت دادن پارامترهای مقداری، تعریف جدیدی از راندمان احیاء ارایه شد. همچنین براساس انحراف هوای فرآیند از حالت آدیاباتیک، راندمان جدیدی به نام راندمان آدیاباتیک برای چرخ دسیکنت تعریف شده که با مفهوم انرژی در ارتباط است. نتایج حاصل نشان میدهد که با افزایش دما در هوای گرم خشک و گرم مرطوب، راندمانهای دمایی، احیاء، احیاء بهبود یافته و رطوبتزدایی چرخ دسیکنت کاهش مییابد در حالیکه راندمان آدیاباتیک دارای یک نقطه بهینه کلی میباشد که با نقطه بهینه ضریب عملکرد سیستم تطابق دارد. مقایسه راندمان- های چرخ در آب و هوای گرم خشک و گرم مرطوب نشان میدهد که راندمانهای چرخ در آب و هوای گرم مرطوب از آب و هوای گرم و خشک بهتر میباشد.