سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ویشتاسب سلیمانیان – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک
روح الله عقدایی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک

چکیده:

در اینمقاله نخست با استفاده از روش استوکس نیمرخ خالص پراش نمونه، f(s) از نیمرخ پراش نمونه بس بلور با ذرات نانومتری ، h(s) و نیمرخ پراش نمونه استاندارد، g(s) استخراج و سپس با برازش تابعهای گوس (G) ، لورنتس (L) و شبه ویت (P-V) در داده های پراش نشان داده شد که تابع شکل (P-V) تابع مناسبی برای توصیف نیمرخهای مزبور است.
از این رو برای تعیین اندازه ذرات و تنش پسماند، شکل خطوط پراش را (P-V) فرض کرده و به جای محاسبه عددی واریانس، واریانس تابع (P-V) محاسبه و به کمک آن اندازه ذرات در چندراستای بلورشناسیمحاسبه شد. چون مقادیر به دست امده برای <e2> ناچیز و منفی بود،نتیجه گیری شد که تنش نمونه در حد قابل اندازه گیری نیست.