سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم السادات سجادی – منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس – شرکت پتروشیمی جم
حسن پهلوانزاده – تهران- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی ومهندسی- بخش مهندسی شیمی
محمد ادیب فر – منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
فرهاد قائم مقامی – تهران- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی ومهندسی- بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در ا ین مقاله، داده ها ی حاصل از واکنش ه یدروژناسیون کاتال یستی اسید ترفتالیک خام با استفاده از کاتالیست تجاریPd/C0/5% در راکتور صنعت ی و کاتالست بهبود یافته(%۰/۳Pb-%0/2Ru) /C در راکتور تحق یقاتی که منجربه تولید اس ید ترفتال یک خالص م ی شود، مورد مقایسه قرارگرفته اند. اطلاق لفظ بهبودیافته به این خاطر م ی باشد که افزایش پا یداری و فعالیت با جایگزینی بخشی از فلز گرانقیمت پالادیم با روتنیوم قبلاً نشان داده شده است . از ای ن راه سعی می شود عملک رد راکتور صنعتی با استفاده از کاتالیست بهبود یافته پیش بینی شود. چگونگی اثر فشار هیدروژن ب رحذف پاراکربوکسیلیک بنزالدئ یدCBA) 4)، که ناخالصی عمده اس ید ترفتال یک خام است و همچن ین چگونگ ی اثرغلظت CBA 4 بر عبور ده ی اس ید ترفتال یک خالص در دوحالت مقایسه شده اند. در مورد اول نتایج حاصل از آزمایشها در راکتورتحقیقاتی نشان می دهد که همواره با افزایش فشار هیدروژن, غلظتCBA 4 کاهش می یابد؛ در حالی که با بررسی نتایج بدست آمده از راکتور صنعت ی مشاهده می کنی م که افزایش فشار هیدروژن لزوما باعث کاهش غلظتCBA 4 نمی شود .۴ واکنشهای دیگری نیز وجود دارد CBA این امر ناشی از آن است که در راکتور صنعتی علاوه بر واکنش هیدروژناسیون که تغ ییر فشار ه یدروژن همزمان بر ا ین واکنشها نیز موثر است. از سوی دیگر در مورد دوم سازگاری خوبی می ان نتا یج صنعتی و تحق یقاتی وجود دارد . بنابراین در حالت کلی با استفاده از داده های تحقیقاتی موجود در زمینه هیدروژناسیون بوسیله کاتالیست بهبود یافته نمی توان پیش بینی صحیحی از عملکرد کاتا لیست بهبود یافته د ر راکتورهای صنعتی داشت. البته میزان عبوردهی محلول را می توان به عنوان ملاکی جهت به تصو یر کش یدن واکنش ه یدروژناس یون در راکتورهای صنعتی و تحقیقاتی, بکار برد.