سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شیوا زارعی چالشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
امیر آیینه بند – استادیار دانشگاه شهید چمران
سید جلیل نوربخشیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
ثریا کرمی – دستیارعلمی دانشگاه پیام نورامیدیه

چکیده:

در این آزمایش عملکرد کمی و درصد پروتئین در کشت مخلوط شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) و ارزن (Pannicum milisceum) با استفاده از روش جایگزینی در تیر ماه ۱۳۸۶ در مزرعه ای در جنوب شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل نسبت های مختلف بذر مخلوط ارزن و شبدر برسیم شامل پنج تیمار : ارزن ۱۰۰ %- شبدر برسیم، ارزن ۷۵ %- شبدر برسیم ۲۵ %، ارزن ۵۰ %- شبدر برسیم ۵۰ %، ارزن ۲۵ %- شبدر برسیم ۷۵ %و ارزن- شبدر برسیم ۱۰۰ % بودند که به روش کشت در هم روی خط ۳۰ سانتیمتری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مور د بررسی قرار گرفت. عملکرد علوفه تر، خشک، نسبت برابری زمین (LER)، ارتفاع بوته و میزان پروتئین مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که بین عملکرد تیمارهای مختلف علوفه تر و خشک در سطح پنج درصد تفاوت معنی داری وجود داشت و بیشترین و کمترین علوفه خشک به ترتیب در تیمار های BC50M50 و BC100M0 با حدود ۵ و ۳/۵ تن در هکتار ملاحظه شد. از نظر نسبت برابری زمین (LER) تیمار BC50M50 با ۱/۲۵ بیشترین LER حاصل شد که بیانگر سودمندی کشت مخلوط نسبت به تک کشتی این دو گیاه می باشد. از نظر مقادیر پروتئین بین تیمارهای مختلف و ترکیب های مختلف کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص اختلاف معنی داری در سطح یک درصد وجود داشت.