سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد اکبری نیا – استاد یار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
فاطمه سفید کن – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
سید رضا رزاز هاشمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

مرزه سهندی Satureja sahendica Bornm گیاهی از خانواده Lamiaceae و انحصاری ایران می باشد. این گیاه از نقطه نظر کاربرد در صنایع غذائی ، داروئی، آرایشی و غیره حائز اهمیتاست. سه نمونه این گونه جمع آوری شده از استان قزوین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه کشت گردید. سرشاخه های گلدار آنها از پایه های سال دوم در چین های مختلف برداشت شده و مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. از سرشاخه های خشک شده به روش تقطیر به مدت ۳ ساع ت با آب اسانس گیری به عمل آمد و میزان اسانس براساس درصد ماده خشک محاسبه شد . نتایج نشان داد که نمونه آروچان با چهار چین برداشت در سال از عملکرد سرشاخه بالاتری ( ۲۸۲۵ کیلوگرم در هکتار) در مقایسه با نمونه های شنین و آبگرم با سه چین برداشت به ترتیب ۲۷۱۰ و ۲۵۰۰ کیلوگرم در هکتار، برخوردار بود . بیشترین عملکرد تمام نمونه ها مربوط به چین سوم بود . با افزایش عملکرد سرشاخه از میزان اسانس نمونه ها کاسته شد. همچنین میزان اسانس در چین اول بیشتر بود. بیشترین اسانس مربوط به چین اول نمونه آبگرم به میزان ۳ درصد اندازگیری شد. کمترین اسانس مربوط به چین سوم نمونه شنین به میزان ۱/۴ درصد بود . از لحاظ عملکرد اسانس نمونه آبگرم با ۶۶/۳ کیلوگرم در هکتار بالاترین مقدار را دارا بود که با نمونه اروچان ( ۵۸ کیلوگرم درهکتار) تفاوت معنی داری نداشت. عملکرد اسانس نمونه شنین ۴۷/۶ کیلوگرم در هکتار بود.