سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن بیگلویی – استادیار دانشگاه گیلان
محمدحسین اسیمی – محققین بخش آگرونومی مرکز تحقیقات توتون گیلان
علیرضا جبارزاده – محققین بخش آگرونومی مرکز تحقیقات توتون گیلان

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد گیاه توتون در شرایط آبیاری ایده آل درمقایسه باشرایط دیم طرحی درسال زراعی ۸۴ ۱۳ درایستگاه تحقیقات توتون رشت در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در قطعات ۳۰ متر مربعی اجرا شد. ۰تیمارها عبارت بودند از ؛ ۱- شاهد طبق شرایط دیم ، ۲-آبیاری ایده آل تا مرحله کمی قبل از دوره گلدهی، ۳-آبیاری ایده آل تا دوره گلدهی و ۴- آبیاری ایده آل تا آخر دوره رشد . پس از آماده سازی زمین ،آرایش قطعات و عمل کشت در هر قطعه یک دستگاه تانسیومتر پس از کالیبره کرد ن در عمق ۲۵ سانتیمتری خاک در وسط هر کرت کار گذاشته شد . اولین نوبت آبیاری درهمه تیمار ها به غیر از تیمار دیم بلافاصله بعد از عمل کشت صورت گرفت. و با قرائت اعداد بین ۳۰ الی ۳۵ سانتی بار از مانومتر تانسیومترها نوبت های دیگر آبیاری هر تیمار تعیین شد ظرفیت نگ هداری رطوبتی خاک از تفاضل نیروی مکش خاک در فشارهای۱/۳و۱۵بار که با استفاده از دستگاه پرژر پلیتPressure plateانداه گیری شد تعیین گردید. مقدار آب آبیاری که درهر نوبت آبیاری به تیمارها داده می شد با کنتور آب با درجه حساسیت۰/۱لیتر اندازه گیری شد.در طول دوره رشد تیمار دوم ۴ بار، تیمار سوم ۸ بار و تیمار چهارم ۱۳ بار آبیاری شد . نتایج بدست آمده نشان می دهد که تیمارهای آبیاری شده درمقایسه با تیمار شاهد(بدون آبیار ی) از نظر عملکرد برگ تر، برگ خشک، قیمت وزن واحد و در آمد هکتاری در سطح ۵% معنی دار بوده است . تیمار آبیاری ایده آل تا آخر دوره رشداز نظر صفات فوق بترتیب با ۱۷۱۷۹ کیلوگرم، ۲۲۵۹ کیلوگرم، ۱۲۰۹۸ ریال و ۲۷۳۹۲۵۶۶ ریال در گروه اول و تیمار شاهد با ۹۲۳۲ کیلوگرم، ۱۱۳۳ کیلوگرم ۳۹۰۰ ریال و ۴۴۴۵۴۰۰ ریال درمقایسه با تیمارهای دیگر در گروه آخر قرار دارد