سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش آذری – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومند نسب – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید بهزاد – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از راههای استفاده بهینه از آب، به کارگیری روش های مدرن آبیاری از جمله آبیاری قطره ای نواری است . در این تحقیق جهت بررسی کارایی آبیاری قطره ای نواری، در زمینی واقع د ر مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد در شمال و تیمارهای اعمال شده در این تحقیق کاربرد SC خوزستان اقدام به کشت گیاه ذرت تابستانه شد. ذرت کاشته شده رقم ۷۰۴ ١٠٠ % و ١٢٠ % نیاز آب ی گیاه ذرت بود . طول نوارها ٤٠ متر و فاصله پشته ها ٧٥ سانتیمتر بود. نیاز آبی گیاه ب ا روش ، %٨٠ تشتک تبخیر وبا اعمال ضریب گیاهی تعیین گردید . شاخصهای ارزیابی شامل مقایسه عملکرد محصول، راندمان کارایی مصرف آب، پیاز رطوبتی و نحوه توزیع رطوبت وعمق و عرض توسعه ریشه بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد محصول مربوط به تیمار ١٠٠ % به میزان ٩٤٥٧ ک یلوگرم وزن دانه ذرت در هکتار و پس از آن تیمارهای ١٢٠ % و ٨٠ % به ترتیب با ٩١٤٧ و ١ و /٤ ، ١/ ١٠٠ % و ١٢٠ % به ترتیب ٦ ،% ٨٥١٥ کیلوگرم دانه ذرت در هکتار بود. کارایی مصرف آب نیز برا ی تیمارها ی ٨٠ ١ کیلوگرم دانه ذرت به ازا ی مصرف هر مترمکعب آب به دست آمد . با مقایسه عملکرد محصول با در نظر گرفتن وزن کل /٣ هر سه تیمار در یک گروه قرار گرفتند و تفاوت معنی داری بین آنها وجود نداشت اما نتایج آزمون ، SAS بلالها در نرم افزار دانکن نشان داد که تیمار ١٢٠ % بر سا یر ت یمارها برتری داشته و پس از آن به ترت ی ب تیمارها ی دوم و اول قرار گرفتند . ٤٣ و ٥١ سانتی متر به دست آمد. ، ٤٢/ ١٠٠ % و ١٢٠ % به ترتیب ٣ ،% همچنین عمق توسعه ریشه نیز در تیمارهای ٨٠