سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین صمیمی – گروه مخابرات ، دانشکده برق، دانشگاه تربیت مدرس
پائیز عزمی – گروه مخابرات ، دانشکده برق، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هنگام بررسی عملکرد گیرنده دایورسیتی EGC روی کانال های فیدینگ مستقل، احتمال خطای بیت به صورت یک سری نامحدود و همگرا قابل توصیف است. تعیین ضرایب این سری نیاز به انجام متوسط گیری های آماری از توابع وابسته به دامنه سیگنال دریافتی دارد. در برخی کانال های فیدینگ این متوسط گیری های آماری دارای جواب بسته بوذه و بر حسب توابع خاص ریاضی قابل توصیف می باشند. اما در برخی دیگر از کانال های فیدینگ، متوسط های آماری مورد نیاز منجر به جواب های بسته نمی گردند. در این مقاله یک روش تقریبی برای محاسبه این متوسط های آماری ارائه شده است. روش پیشنهادی در این مقاله صرفا به میانگین و واریانس دامنه سیگنال دریافتی در کانال فیدینگ نیاز دارد. روش ارائه شده در مقایسه با روش های دقیق موجود دارای حجم محاسباتی پایین تری بوده و با استفاده از آن می توان ضرایب و پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه سری احتمال خطا را با روابط تحلیلی ساده ای بیان نمود. همچنین می توان در شرایطی که متوسط ها یآماری دارای جواب بسته نمی باشند. آنها را با روابط تقریبی مناسبی توصیف کرده و در بررسی عملکرد گیرنده EGC مورد استفاده قرار داد.