سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – دانشگاه تبریز – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
افشین روشن میلانی – دانشگاه تبریز – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
بابک اسدزاده – دانشگاه تبریز – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

قدرت اتصال کوتاه شبکه های نیرورسانی برق همراه با توسعه شبکه در حال افزایش می باشد که درنتیجه علاوه بر گسترش دامنه خرابی تجهیزات در شرایط اتصال کوتاه ، سرمایه گذاریهای موجود شبکه را با تهد یدمواجه خواهد نمود . لذابا توجه به پیشرفت و افزایش قابلیت تجه یزات الکترونیک قدرت،مسئله کنترل قدرت اتصال کوتاه شبکه های الکتریکی با استفاده از قابلیتهای تجهیزات فوق تحت عنوان محدود ساز جریان خطا ) ) FCL ازمباحث تحقیقاتی روز علمی دنیا محسوب می شود . محدود کننده های جریان خطا وظیفه دارند جریان اتصال کوتاه را قبل از رسیدن ب ه حداکثر مقدار خود محدودکنند بطوریکه تجهیزات حفاظتی و کلیدهای قدرت توانایی قطع آن را داشته باشند . این مقاله مزایای استفاده و کاربرد یک نوع محدود ساز جریان خطا ) ) FCL در شبکه را مورد بررسی قرار داده است . محدود ساز جریان پیشنهادی در این مطالعه در نقطه نو ترال ترانسفورمر نصب شده و با مدلسازی کامپیوتری تاثیر آن درشرایط مختلف اتصال کوتاه بررسی می شود .