سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محمد رئیس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
عبدالمهدی بخشنده – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمدحسین قرینه – دانشیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوستان
علی رضا ابدالی مشهدی – استادیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:
استویا (steviarebaudiana) یک گیاه دارویی-صنعتی است که جهت استفاده از برگ شیرین آ ن کاشته می شود. استویا دارای شیرینی طبیعی و بدون کالری بوده و جایگزین قندهای مصنوعی می شود. از شیرینی این گیاه برای بیمارانی که نیاز به کنترل قند خون دارند استفاده می شود. بدین منظور آزمایشی به صورت کرت های خرد شده (اسپلیت پلات) بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آموزشی، پژوهشی دانشگاه رامین- خوزستان اجرا و آزمایشات در طول تیر و مرداد ماه انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل نیتروژن در چهار سطح ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰، ۵۰ کیلوگرم در هکتار و ژئولیت د ر سه سطح صفر، ۳ و ۶ تن در هکتار بودند. نتایج این تحقیق نشان داد تحت اثر متقابل سطوح کود نیتروژن و ژئولیت صفات عملکردبرگ، عملکرد بیلوژیکی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته و درصد استویوزید در سطح ۱% معنی دار گردید که بیشترین میزان عملکرد برگ مربوط به تیمارهای ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن و ۶ تن ژئولیت در هکتار (۱۶۶۶/۷ کیلوگرم در هکتار) بود.