سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیرا سلجوقی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این پژوهش از ورق مس با ضخامت ۳ میلیمتر استفاده شد.ابتدا ورق مسی تحت عملیات آنیل محلولی قرار گرفت.نمونه های سایش از ورق مسی تهیه شد.نمونه های سایش در یک دستگاه پین و دیسک در نیروهای مختلف تحت عملیات سایش قرار گرفت.گاهش وزن در نیروهای مختلف و در مسافتهای متفاوت اندازه گیری شد.سطوح سایش توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت.از سطوح سایش پراش اشعه ایکس گرفته شد و با استفاده از دادهای دستگاه xrdو بکارگیری نرم افزار personعرض پیک در نصف ارتفاع ماکزیمم انرژی ذخیره شده محاسبه گردید.نتایج نشان میدهد مکانیزم یاسش خراشان ورقه ای شدن است.میزان انرژی ذخیره شده با افزایش نیروی سایش افزایش پیدا میکند..