سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شمس اله علیجانلو – پروسس و تحقیقات کاربردی کارخانه اکریلیک ۲ شرکت پلی اکریل ایران اصفهان،
محسن داوری –

چکیده:

در این مقاله اثرتغییر غلظت منومر های اکریلونیتریل ACN و متیل اکریلات MA در پلیمریزاسیون محلولی، برروی ضرایب فعالیت کومونومر سایت رنگی SAMPS (سدیم اکریل امیدو متیل پروپان سولفونات ) و مشارکت آن در پلیمر اکریلیک (PAN) و نهایتاالیاف حاصله از تر ریسی با حلال DMF مورد بررسی ومقایسه قرار گرفته است. جهت رسیدن به بهترین ترکیب درصد مخلوط منومرها در دو مرحله تغییرات عملی در خوراک ورودی راکتورها انجام گرفته است و در هر دو مرحله محلول پلیمر حاصله از نظر ویسکوزیته نسبی و در صد جامدات ( مقدار تبدیل ) و کار کرد ماشینها مثل TFD و پمپها از یک سو واز طرف دیگر خواص فیزیکی و مکانیکی مثل قوام – تطویل -پرزدهی الیاف در خط تولید تحت آزمایش و ارزیابی نسبت به مراحل قبل از تغییر گرفته است .نتایج این تحقیق پس از کاهش درصد مخلوط منومرها، کا هش ویسکوزیته و درصد تبدیل را در تولید پلیمر و همچنین افزایش چشمگیر سرعت رنگ پذیری و افزایش خواص فیزیکی الیاف تولیدی را نشان می دهد بطوری که بهبود خواص فیزیکی الیاف و سرعت رنگ پذیری ناشی از افزایش ضریب فعالیت کومنومر SAMPS وحضور بیشتر آن در زنجیره پلیمر و نتیجتا تغییر مور فولوژی الیاف می باشد