سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمود اکرمی – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده:

با گسترش روزافزون فناوری از یک سو و افزایش تقاضای کار از سوی دیگر، حضور کارآفرینان به عنوان یک استراتژی نوین در سازمان ها برای دستیابی به نوآوری و استفاده از فرصت ها برای موفقیت رشد و بقای سازمان اهمیت ویژه ای دارد. از آنجا که امکان ارزیابی و مقایسه نتایج پژوهش ها دشوار و گاهی غیر ممکن است، لازم است از طریق تهیه ابزاری با اعتبار و روایی کافی، عوامل سازنده کارآفرینی شناسایی و متغیر کارآفرینی در هر یک از ابعاد تشکیل دهنده آن اندازه گیری و راهی برای تقویت سازه کارآفرینی فراهم گردد سیاهه ابتدایی براساس صفات مدیران کارآفرین و غیر کارآفرین تهیه و در دو مرحله در اختیار متخصصان قرار گرفت و با تغییراتی که در ماده های آن انجام شد پرسشنامه نهایی ۱۲۲ ماده ای با چهارگزینه برای پاسخ به پرسشها: (۱- آیا بین سوالهای مقیاس سنجش کارآفرینی هماهنگی وجود دارد؟ ۲- آیا مجموعه سوالهای مقیاس کارآفرینی از اعتبار و روایی کافی برخوردار است؟و ۳- مجموعه سوالهای سنجش مقیاس کارآفرینی از چه عواملی اشباع است؟) تهیه، که پس از تایید روایی با اعتبار ۸۵/۰ پرسشنامه هایی تهیه و در سطح مدیران یکی از سازمانهای دولتی اجرا شد. داده ها از طریق اجرای تحلیل عاملی بررسی و ماتریس همبستگی سوالها تعیین و مفروضه های تحلیل عاملی به صورت دترمینان ماتریس همبستگی برابر ۰۰۰۱۲/۰ و مخالف صفر و KMO(کفایت نمونه برداری) برابر ۸۴۷/۰ و تست آزمون بارتلت برابر ۶۱۵/۱۵۷۱۵ در سطح معناداری کمتر از ۰۰۱/۰ اعمال گردید. نتایج حاصل از اجرای نهایی نشان میدهد که ۱/۵۱% از واریانس کارآفرینی توسط ۸ عامل به ترتیب: سخت کوشی (۹/۱۵%) ریسک پذیری (۵/۷%) سیالی (۷/۶%) تحمل ابهام یا عدم قطعیت (۴/۵%) تلاش برای موفقیت (۴/۴%) انعطاف پذیری (۳/۴%) درونی بودن (۷/۳%) و اعتماد بنفس (۳/۳%) تبیین می شود.