سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین مختاری – عضوهیئت علمی گروه برق – دانشگاه صنعتی شریف
حامد ملااحمدیان کاسب – دانشجوی کارشناسی ارشد برق , قدرت – دانشگاه صنعتی شریف ایران، تهران
سیدرضا موحد قدسی تیا – دانشجوی کارشناسی ارشد برق , قدرت – دانشگاه صنعتی شریف ایران، تهران
حامد دانشور – دانشجوی کارشناسی ارشد برق , قدرت – دانشگاه صنعتی شریف ایران، تهران

چکیده:

رشد چشمگیر بارهـای غیـر خطـی در صـنایع لـزوم بررسـی دقیقتر آنها وتاثیر آنها بر دستگاه های اندازه – گیری را ضروریاخته است . در این مقاله اثرات بارهای خطی و غیرخطی بـر
دقت اندازه گیری ک نتور تکفـاز دیسـکی مـورد بررسـی قـرارگرفته است . همچنین اثر این عدم دقت اندازه گیری، بر میـزان سود یا زیان وارده بر توزیـع کننـده و مصـرف کننـده انـرژی الکتریکی بررسی شده است . این بررسی بصورت عملـی و بـا استفاده از دستگاه مولد هارمونیک با مشخصات داده شـده در پیوست (۱) انجام گرفته است .