سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریسا پیروزفر –
فرح رحمانی –
عبدالمجید یعقوب پور –
رسول نوبری –

چکیده:

رادیونوکلئیدهای طبیعی موجود در آب و رسوب یک منطقه سهم قابل ملاحظه ای در پرتوگیری انسان از منبع طبیعی دارند بنابراین مطالعه این عناصر می تواند در شناسایی پرتوزایی یک منطقه موثر باشد. اثرات جسمی پرتوهای یونیزان از اختلال جزئی و موقتی در اعمال فیزیولوژیک تا خطرات جدی مانند کاهش عمر، کاهش مقاومت بدن در مقابل بیماریها، کاهش قدرت تولید مثل، آسیب به جنین و ابتلا به انواع سرطان ها متفاوت می باشد. دراین تحقیق واحد اجرای پژوهش های زمین شناسی پزشکی ، اقدام به بررسی عناصر پرتوزای طبیعی با منشاء ژئوژنیک در آب و رسوبات برگه های تهران، کرج و شهریار (واقع در نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ تهران) نمود. نمونهرسوب آبراهه ایجهت اندازه گیری رادیونوکلئیدهای طبیعی K 40Ra 226 Th 232 و رادیونوکلئید مصنوعی Cs 137 و نمونه های آب جهت اندازه گیری عناصرRa 226 Cs 137Rn 222U totalو ( β ، α) در آزمایشگاه سازمان انرژی اتمیآنالیز شدند. اعداد به دست آمده از آنالیز نمونه ها با استاندارد های EQGS کانادا (۲۰۰۳)، ۱۰۵۳ ایران و EPA آمریکا (۲۰۰۰) مقایسه گردیدند. نتایج نشان می دهند که مقدار رادیونوکلئید Th 232در نمونه های رسوب برگه های کرج و شهریار در مقایسه با مقدار استاندارد UNSCEARدر حد قابل قبول قرار دارد. مقدار میانگین عناصرK 40و Ra 226دو برابر حد استاندارد می باشد. مقدار میانگین Cs 137در نمونه های رسوب مورد مطالعه حدود (Bq/ Kg) 8 می باشد. باید توجه نمود که این عنصر یک رادیوایزوتوپ مصنوعی بوده و از منابع آنتروپوژنیک (فعالیت های هسته ای) وارد محیط زیست گشته است. غلظت این رادیونوکلئید در رسوبات کواترنری برگه شهریار پایین بوده و در برگه کرج افزایش می یابد. مقدار میانگین عناصر پرتوزا در نمونه های آب سطحی و مخازن بسیار به هم نزدیک بوده و در مقایسه با مقادیر استاندارد مقادیر کلیه رادیونوکلئیدها بسیار کمتر از آستانه خطر بوده و از این نظر تهدیدی محسوب نمی شوند.