سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طیبه رنجبر – کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان زرند
مسعود موسی پور – رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت زغالسنگ کرمان

چکیده:

در جهان صنعتی امروز بسیاری از کارکنان و کارگران ناچارند خود را با شرایط نامناسبی که محیط و ابزار مورد استفاده به آنها تحمیل می کند. منطبق و متناسب سازندو با محدودیتهای ایجاد شده به گونه ای کنار آیند. تناسب جسمی ، ناراحتیهای جسمانی را سبب می شود که ازآن جمله می توان به ناراحتیهای اسکلتی – عضلانی ، که از دسته شایع ترین عوارض ناشیاز کار در جوامع امروزی هستند. اشاره کرد بر پایه آمار موجود، نزدیک به ۴۸ درصد از کل بیماریهای ناشی از کار و آسیبهای اجتماعی، که در اثر عوامل فیزیکی و یا مکانیکی ایجاد می شوند و خود در زمره ناراحتیهای اسکلتی – عضلانی شمرده می شوند. تشکیل می دهند. این پژوهش مطالعه ، مقطعی است که در آن عوارض اسکلتی – عضلانی و ارتباط آن با وضعیت بدن هنگام انجام کار در بین ۴۵ فقره از کارگران بخشهای مختلف صنعتی، خدماتی و تولیدی شهر زرند مورد بررسی قرار گرفته است. ۳ گروه ازافراد انتخاب شده اند که در ۳ موقعیتکاری ۱- ایستادن طولانی مدت ۲- خم شدن سر، تنه و کمر به سمت جلو درحالت نشسته یا ایستاده ۳- حرکات تکراری قرار داشتند و برای انجام این پژوهش از پرسشنامه نوردیک استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مربع کای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج آزمون مربع کای نشان داد که بین هر کدام از عوارض اسکلتی – عضلانی (شامل ناراحتی گردن، شانه …) با موقعیت کاری کارگر ارتباط معنی داریوجود دارد. یعنی وضعیت بدن هنگام انجام کار در بروز عوارض اسکلتی – عضلانی موثر است. موقعیت کاری گروه ۳ دارای بیشترین فراوانی (۵۰/۵ درصد) و موقعیت گروه کاری ۱ دارای کمترین فراوانی (۴۴ درصد) بود. در این اندام های مورد نظر کمر (۶۴/۵ درصد) و رانها با (۱۱ درصد) به ترتیب دارای بیشترین و کمترین فراوانی بودند. حداقل سن ۲۸ سال و حداکثر سن ۴۶ سال با میانگین ۳۷ و انحراف معیار ۱/۳ سال بود. بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی ۴۰-۳۴ سال (۵۰/۵ درصد) بود. حداقل و حداکثر سابقه کار، به ترتیب ۴ سال و ۲۰ سال با میانگین ۱۰/۴ و انحراف معیار ۱/۷۵ سال بود. سابقه کار (۱۵-۹ سال) بیشترین فراوانی را داشت(منظور از فراوانی، درصد فراوانی عوارض اسکلتی – عضلانی مشاهده شده می باشد) همچنین بین سن، سابقه کار و غیبت های ناشی از کار با عوارض حاصله ارتباط معنی داری پیدا شد . ضریب همبستگی بین سن و عوارض حاصله (r=0/34) بدست آمد یعنی رابطه مستقیم و ناقص، بین سابقه کار و عوارض حاصله (r=0/15) بدست آمد. (بیانگر رابطه معکوس و ناقص) و بین غیبت ناشی از کار و عوارض حاصله (r=1) بدست آمد که بعبارتی بیانگر رابطه مستقیم و کامل می باشد. با توجه به نتایج کسب شده ، راهکارهای عملی پیشنهاداتی در جهت کاهش عوارض اسکلتی – عضلانی ارائه شده است.