سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایمان ریاحی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست –زیستگاهها وتنوع زیستی

چکیده:

تالاب میانگران ایذه با مساحت ۲۲۵۰ هکتار به عنوان یکی از مهمترین تالابهای استان خوزستان و جایگاه تنوع زیستی به شمار میرود .این تالاب جزء تالابهای آزاد استان به شمار میرود و در امتداد رشته کوه های زاگرس ودر شمال شرق استان خوزستان واقع شده است.در این مطالعه به منظور بررسی عوامل آلاینده آلی تالاب ، فاکتورهای محیطی تالاب مانند اکس یژِن محلول وPHو شوری و دما و درصد کل مواد آلی ودانه بندی رسوبات و شاخص ه ای کیفی ت آب BOD5 ، COD ونیترات و فسفات و TDS و TSS طی چهار فصل نمونه برداری از اردیبهشت ۱۳۸۶ لغایت اردیبهشت ۱۳۸۷ ودر ۴ ایستگاه مشخص مورد سنجش قرار گرفت . نتایج حاصل از شاخص کیفیت آب نشان میدهد که این تالاب از نظرنظام شاخص کیفی آب در گروههای سوم وچهارم قرار می گیرد .و از نظر آلودگی وضعیت کیفی خوبی ندارد. به طور کلی در این بررسی ۵ گروه از ماکرو بنتوزها در کلیه نمونه برداریها شناسایی و شمارش شدند . بیشترین میزان فراوانی به ترتیب مربوط به شکم پای ان ب ا %۸۴٫۶۵ و دو کفه ایها با ۸٫۷۵ %نسبت به کل جمعیت ماکروبنتوزها و فراوانی سایر گروهها ۶٫۶ % جمعیت ماکرو بنتوزه ا بوده است . نتایج شاخصهای شانون وسیمپسون نشان دهنده تغییرات فصلی نامنظم در میزان تنوع ماکرو بنتوزهاست . بر طبق نتایج بدست آمده در تمام ایستگاههای نمونه برداری آلودگی وجود دارد و عامل آلودگی تالاب پسابهای کشاورز ی و شهر ی در حاشیه تالاب می باشد .