سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شاهرخ چمبری – کارشناس ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز ،
سیدمحمدباقر نبوی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
نعمت اله جعفرزاده حقیقی – دانشیار دانشکده بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده:

دراین مطالعه به منظور بررسی عوامل آلاینده آلی تالاب هورالعظیم، فاکتورهـای محیطـی تـالاب ماننـد اکسـیژن محلـول، pH ،شوری، دما، درصد کل مواد آلی، دانه بنـدی رسـوبات و شـاخص هـای کیفیـت آبCOD ،BOD 5، نیتـرات، فسـفات، TDS،TSSطی چهار فصل نمونه برداری از پاییز ۸۳ لغایت تابستان ۸۴ و در ۱۰ ایستگاه مشخص مورد سنجش قرار گرفت . نتایج حاصل از شاخص کیفیت آب نشان می دهد که ایـ ن تـالاب از نظـر نظـام شـاخص کیفـی آب در گروههـای سـوم و چهـارم قـرار می گیرد که از نظر آلودگی وضعیت کیفی مطلوبی ندارد . بطـور کلـی در ایـ ن بررسـی ۵ گـروه از ماکروبنتوزهـا در کلیـه نمونـه برداریهـا شناسایی و شمارش شدند . بیشترین میزان فراوانی به ترتیب مربوط به شکم پایان بـا ۸۳٫۶۲% و دوکفـه ایهـا بـا %۷٫۷۴ نسـبت بـه کـل جمعیت ماکروبنتوزها و فراوانی سایر گروهها %۸٫۶۴ جمعیت ماکروبنتوزها بوده اسـت . نتـایج شـاخص هـای شـانون و سیمپسـون نشـان دهنده تغییرات فصلی نامنظم در میزان تنوع ماکروبنتوزهاست . بر طبق نتایج بدست آمـده در تمـام ایسـتگاههای نمونـه بـرداری آلـودگی وجود دارد و عامل اصلی آلودگی تالاب پسابهای کشاورزی ناشی از فعالیت های کشاورزی در حاشیه تالاب می باشد .