سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین اوتادی – دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسلا
محمد شکرزاده – دکترای سم شناسی استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران – گروه سم شناسی

چکیده:

در استان قزوین همه ساله مقادی قابل توجهی انواع کود شیمیایی به مصرف مـی رسـند . در تحقیـق حاضـر تمـام چاههای آب و رودخانه های شهرستانها و بخشهای استان قزوین از نظر نیتریت , نیترات و فسفات مـورد سـنجش قـرار گرفتند . روش کار شامل سه مرحله نمونه برداری , آماده سازی و آنالیز بود که آنـالیز بـا دسـتگاه اسـپکتروفتومتریUV صورت گرفت . نتایج به دست آمده نشان داد که شهرستان آبیک , رودخانه خررود و رودخانه چوبیندر بالاترین آلایندگی را در مورد نیتریت و نیترات داشته است . طی تحقیق مشخص گردید شهرسـتانهای آبیـک و قـزوین در مـورد دو کـانی نیتریت و نیترات در نزدیکی حد بحرانی قرار داشته و خطر جدی منطقه را تهدیدمی نمایـد . و بایسـتی بـه فکـر چـاره ای جدی از طرف متولیان سلامت برای مردم منطقه بود .