سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ترانه عابدی محتسب – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمد حاجی جعفری – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محسن تقی زاده – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سمیه طاهری – دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

وقوع انواع بلایا سالانه باعث ۱۵۰ هزار مرگ در جهان می شود و میانگین خسارات مالی سال یانه ناشی از بلاء ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است . طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ میلادی متجاوز از سه میلیون نفر بر اثر بلایای طبیعی جان خـود را از دسـت دادنـد و زندگی ۸۰۰ میلیون نفر تحت تاثیر وقوع بلایا بوده است . ، کشور ما در ردیف ده کشور نخست حادثـه خیـز دنیـا اسـت ودر دو دهه گذشته شاهد بلایای طبیعی از قبیل سیل ، خشکسالی و زلزله در مقیاس وسیعی بوده و در کنار آن حماسه بزرگ هـشت سال دفاع مقدس را نیز تجربه کرده است . اثرات بلایا بر وضع غذا و تغذیه شامل تخریب مواد ، منابع تولید مواد غذا یی ، اختلال در روند توزیع غذا، از بین رفتن مرا کز ذخیره غذا یی ، قطع برق و از بین رفتن وسایل نگهداری مواد غذایی ، آلوده شدن آبهـای لوله کشی ، آشفته شدن وضعیت مالی خانواده ها و نبود امکانات خرید مناسب مواد غذائی می باشـد . . همزمـان بـا بـروز بلایـا طبیعی و ساخت دست بشر، انتقال عوامل بیولوژیک از طریق آب و مواد غذایی در جنگهای نـوین ) ) NBC ،دسترسـی بـه مـواد غذایی سالم و مطمئن بدلیل ت خریب مراکز تهیه و فروش مواد غذا یی ، انبار های نگهـداری ، مراکـز طـبخ و همچنـین تخریـب محل زندگی بلازده که در آنجا مواد غذا یی مصرفی خانوار به نحوی نگهداری می شده ، با مـشکل روبـه رو مـی گـردد . آسـیب وارده به تاسیسات ، شبکه توزیع برق سبب ایجاد اختلال در سیست م های برودتی ، نگهداری مواد غذا یی فساد پذیر ( سرد خانـه ها ) ، کارخانجات یخ سازی گردیده و موجب فساد و به ه در رفتن مواد غذا یی موجود در آنهـا مـی شـود . ایـن صـدما ت در اثـر آلودگی و فساد مواد غذا یی بدلیل راه یابی و فعالیت میکروارگانیزم ها و یا تحت تاثیر قرار گرفتن با عوامل فیزیکی و شیمیا یی و عدم رعایت شرایط بهداشتی در مراحل مختلف تهیه، طبخ و نگهداری مواد غذایی درزمان بحران که باعث مسمومیت درمصرف کننده و فساد مواد غذایی می باشد . مواد و روشها : در ابتدا ی مشکلات و عوارض ناشی از فقدان و آلودگی مواد غذا یی و مصرف مواد غذا یی نا سالم و غیـر مطمـئن در زمان بحران اعم از مسمومیت های غذایی ، گرسنگی ، سوء تغذیه و اپیدمی ها ناشی از آلودگی مواد غذایی تشریح شده و در ادامه اقدامات ت أمین بهداشت مواد غذایی به تفکیک دو مرحله روزهای اولیه بحـران و پـس از اسـتقرار بلازدگـان در اردوگا ههـا نظیر معرفی و توزیع مواد غذا یی مناسب و بهداشـتی ، شـرایط نگهـداری مـواد غـذا یی در بحـران ، اقـدامات لازم هنگـام بـروز مسمومیت های غذا یی و روشهای پیشگیری از ب روز آنها، کنترل بهداشتی و شناسا یی علائم فساد در مواد غذا یی ، نمونه برداری موارد مشکوک، ازً نهایتا شیوه های معدوم سازی مواد غذایی آلوده یا فاسد در زمان بحران ارایه می شود . نتیجه : اعلام عوارض مصرف مواد غذا یی ناسالم و غیر مطمئن در ایجاد مـسمومیت هـا و اقـدامات کلـی و راهکارهـای تـ أمین بهداشت مواد غذایی در زمان بحران از جمله نتایج بهینه این مطالعه می باشد .