سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
مصطفی علمی مقدم – اعضای هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور
سید علی قریشیان – اعضای هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور
بهروز اسکندرپور – اعضای هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده:
کارآفرینی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می کند. قصد کارافرینانه یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های رفتار کارافرینانه یک فرد در آینده می باشد. پژوهش درباره اینکه چه عواملی بر قصد کارآفرینانه فارغ التحصیلان تاثیر می گذارد و باعث تشویق آن ها به شروع کردن کسب و کار جدید می شود، یکی از پرسش های مهم بسیاری از پژهشگران بوده است. در این مقاله تاثیر عوامل فرهنگ و محیطی بر قصد کارافرینانه فارغ التحصیلان ارشد دانشگاه پیام نور مورد بررسی قرار می گیرد. داده های اولیه از یک نمونه مشتمل بر ۲۰۰ فارغ التحصیل رشته های مختلف در دانشگاه پیام نور جمع آوری شده است. جهت تحیلی داده ها رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی مورد اسفتاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که اثرات خانوادگی ادراک شده، فردگرایی و جمع گرایی بر قصد کارافرینانه فارغ التحصیلان تاثیر مثبت معناداری دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که شناختن یک مدل نقش کارآفرین تاثیر مستقیمی بر قصد فارغ التحصیلان در زمینه شروع کسب و کار جدید دارد. ولیکن نتایج بدست آمده نشان داد که حمایت محیطی و دانشگاهی درک شده، موانع درک شده و فاصله قدرت اثرمعناداری بر قصدفارغ التحصیلان ندارند.